1. Experiència inefable, experiència mística des de la psicologia i la psicoanàlisi

Finalitat:

Definir des de la psicologia que té en compte la dimensió inconscient, la psiquiatria, la neurociència, els continguts de l’experiència inefable de la que es fan ressò les diverses tradicions religioses, i caracteritzar-la en les seves múltiples manifestacions i expressions lingüístiques, simbòliques i ètiques.

Objectiu general

Seguint P. Ricoeur[1],  portar l’experiència al llenguatge. Considerar el llenguatge com a condició primera de ser persona. Essent la definició de l’objecte d’estudi l’experiència humana de l’Inefablequeda definit un àmbit diferenciat de l’objecte d’estudi de la teologia.

Aquest objectiu es dura a terme a través de processos inductius, anàlisi de casos-experiències que ens ven expressades bàsicament a través de llenguatge oral o escrit, ja sigui de persones anònimes de l’actualitat com de l’anàlisi de grans itineraris espirituals com Sant Joan de la Creu, Etty Hillesum, Ignasi de Loiola, Ramon Llull, Pau de Tars, Teresa de Jesús, Teresa de los Andes, les figures de les tradicions hindú, budista, sufí, i cristiana, etc.

[1]RICOEUR, P.: Approches de la personne

Temes de treball:

 • Establir un diàleg entre la psicologia, la medicina i les diferents espiritualitats. Establir àmbits de diàleg i complementació entre ambdues.
 • Analitzar les formes com les tradicions espirituals proposen elaborar el món inconscient per estructurar la personalitat.
 • Revisar de quina manera es construeix el sentit de la identitat personal. Via psicològica i via espiritual.
 • Analitzar el sentit del mite en les diferents religions i la seva funció de verbalització del la fantasia inconscient. Forma d’entendre el sentit del mite: la forma empirista versus la simbolització de l’inefable.
 • Revisar els paral·lelismes entre diferents propostes d’escoles psicològiques i el cristianisme. Revisar també el paral·lelisme amb altres metodologies espirituals.
 • Discernir les aportacions i la funció terapèutica de l’espiritualitat.

 

 1. Psicopatologia de l’experiencia espiritual i religiosa

Objectius:

 • Investigar els modes de l’experiència espiritual i mística en la biografia individual a través de casos clínics.
 • Investigació de l’abordatge des de la pràctica clínica i terapèutica que integri l’espiritualitat com a possibilitadora de Salut Mental i autonomia.
 • Recerca sobre la concomitància entre evolució psicològica i el procés d’evolució espiritual, tenint en compte els aspectes afectius i del món inconscient.
 • Investigació sobre la influència dels elements psicopatològics en la vivència de l’espiritualitat i del elements religiosos que poden ocasionar psicopatologia.
 • Investigació de les manifestacions de les diferents psicopatologies en la vida espiritual i religiosa.
 • Anàlisi de les conseqüències familiars, grupals i socials de la psicopatologia manifestada en l’àmbit espiritual i religiós. La construcció del fanatisme, el fonamentalisme, els fenòmens paramístics, les seduccions espirituals….)
 • Creació de criteris d’avaluació sobre psicopatologia humana en la seva manifestació espiritual i religiosa. Anàlisis de les noves tendències de psicoespiritualitat
 • Formació de criteris de discerniment entre l’àmbit d’allò psicològic i allò espiritual.

Temes de treball:

 • Evolució del pensament psicològic (empíric biologista, psiquiatria…..).
 • La subjectivitat en la psicologia (els vincles amb el món simbòlic i amb l’espiritualitat i les religions). Origen de la concomitància entre psicologia i espiritualitat.
 • A partir del model d’evolució de la vida humana (ontogènesi i també filogènesi).
 • La psicopatologia. Casos clínics.

 

 1. Espiritualitat i migracions 

Objectius:

Treball Recerca abordat en una doble perspectiva:

 • Anàlisi sobre la funció de resiliència que exerceix l’experiència espiritual en els processos de migració, a partir de les seves subjectivitats.
 • Anàlisi del procés de transformació (psicològica i espiritual) que viu la persona que acompanya col.lectius i persones inmigrants.
 • Explorar i analitzar la subjectivitat de l’experiència d’alguns col·lectius d’immigrants.
 • Identificar els ancoratges o experiències espirituals/religioses que els permeten transformar o transcendir les situacions adverses.
 • Analitzar l’aportació de l’experiència espiritual en els seus processos de maduracióhumana.

Análisis previ:

 • Entenem que l’experiència migratòria un seguit de processos de “separació” que van donant pas a la configuració d’una nova identitat. I en els cassos més extrems poden representar una experiència radical d’abandonaments, separacions i de pèrdues (família, cultura, llengua, territori, casa, salut, identitat….) que poden ser oportunitat per tenir una experiència de Déu significativa i transformadora.
 • L’obertura a la experiència espiritual es difícil que es produeixi si hom no es viu com aésser “necessitat”. I fins i tot podríem afirmar que no hi ha experiència espiritual si no hi ha despullament, pèrdua, trencament, fragilitat,…..tan sols així hom pot arribar a experimentar que hi ha quelcom que està més enllà d’un mateix. Des d’aquí intuïm que la vulnerabilitat pot ser una oportunitat privilegiada per a la vivència de l’experiència espiritual que en el fons ens humanitza, atès que ens allunya del nostre ego i ens permet aproximar-nos més als altres.
 • D’aquí el nostre interès en centrar la investigació en l’anàlisi de l’experiència espiritual del col·lectiu d’immigrants més vulnerables i veure de quina manera intervé en el procés de maduració humana.
 • D’altra banda volem posar el valor la veu dels sense veu. Visibilitzar la riquesa humana i espiritual de les persones nouvingudes que viuen en contextos d’alta vulnerabilitat i exclusió social, entenent que també ells poden ser agents de transformació i humanització en les nostres societats benestants.
 • És un tema que està poc estudiat. Hi ha molts estudis realitzats sobre la població immigrant i sobre l’impacte psicològic en la població immigrant però no hi ha pràcticament estudis que analitzin la subjectivitat de l’experiència espiritual en la població immigrant i de quina manera aquesta els ajuda en els seus processos d’adaptació.

 

4. Tradicions espirituals i societats contemporánies (iusm vb- ctr)

Objectius:

 • Analitzar l’aportació de les tradicions religioses i de saviesa a la qualitat humana i contribuir a des-simbolitzar els textos bàsics d’aquestes tradicions per poder-ne desxifrar el seu contingut.
 • Investigar la base antropològica comuna profunda que es dona com a substrat de cadascuna de les tradicions espirituals i religioses.
 • Posar de manifest les concomitàncies –si es donen- entre les diferents tradicions religioses en relació a l’experiència humana profunda.
 • Anàlisi de la concomitància entre espiritualitats i experiència psicològica profunda vehiculada a través dels llenguatges simbòlics de les tradicions religioses en un exercici hermenèutic  a través de la psicologia profunda, la psiquiatria i neurociència.

 

5. Seminari: Símbol i Salut

Finalitat:

Analitzar les concomitàncies entre els diferents camins espirituals i religiosos,  i la psicologia que té en compte els elements inconscients.

Objectius:

 • Generar nou coneixement que tingui aplicabilitat i impacte en la societat en referència a la vinculació entre simbolisme religiós i salut individual i comunitària.
 • Obrir una línea de recerca sobre el símbol com espai d’intersecció interdisciplinari, possibilitant la trobada amb altres investigadors i altres centres acadèmics.
 • Examinar la relació entre símbol i salut.
 • Poder entendre l’abast de la crisi simbòlica de les societats avançades i en la generació d’itineraris vitals amb densitat.
 • Examinar el paper del símbol en les diferents tradicions espirituals i poder descobrir la funció del símbol en el procés espiritual que condueix a la vida mística. Veure la relació que hi podem entreveure amb la realitat de la simbolització inconscient.
 • Rastrejar les diferents concepcions i funcions de la funció simbolitzadora en l’àmbit psicoanalític.
 • Descriure les diferents funcions del llenguatge i analitzar la relació de cadascuna de les funcions amb la capacitat generadora de relació i, per tant, de símbol.
 • Revisar les aportacions que des de l’àmbit de la neurociencia.
 • Analitzar el pas de la biologia a la realitat mental i el paper del símbol.
 • Establir un diàleg entre les aportacions psicoanalítics i les aportacions de la filosofia del segle XX, especialment entrar en diàleg amb el  Tractatus logico-philosophicus deWittgenstein.
 • Estudiar formes d’expressió simbòlica, convidant artistes diversos en el grup de recerca.
 • Analitzar la vinculació entre Símbol i interpretació.

 

 1. Recerca amb psicologia, neurociència i espiritualitat.

Objectiu:

Grup de recerca sobre les interrelacions neurociència, psicoanàlisi contemporània i espiritualitat.

 1. La consciència.
 2. El Jo.
 3. La llibertat.
 4. Mètodes de silenciament, meditació i contemplació.
 5. Estructura cerebral.
 6. Efectes fisiològics.
 7. Efectes mentals.

 

7. Seminari 0. 

Finalitat: Estudi de les pràctiques d’interiorització en les tradicions espirituals i religioses i la seva repercusió en la maduració humana.

Objetius:

  • Revisió de metodologies de meditació-interiorització des del punt de vista de la Neurociencia.
  • Revisió de textos sagrats des del punt de vista psicològic.
  • El concepte d’EGO i els seus múltiples significats.
  • Primera cesio del curs. Proposta d’anàlisi del concepte de Resurrecció des de Sant Pau.
  • La psicologia trasnpersonal: psicologia? espiritualitat?
  • Anàlisi de les Morades des d’un punt de vista de la psicologia dinàmica.
  • Exercicis Espirituals i Psicoanálisis.
  • L’experiencia del Advaita, la Unitat del Ser.
  • Qué diu la psicoanálisi sobre l’ateïsme, la religió i Déu?
  • És la psicoanálisi un exercici espiritual?
  • Biblia i psicoanálisi. Una hermenéutica bíblica des del desig?
  • Visió antropològica i pluralitat en les espiritualitats: són les espiritualitats una malaltia de la societat actual ?
  • L’espiritualitat i la física quàntica.
  • Noves espiritualitats i com donar despostes desde la nostra tradició religiosa.
  • Revisió de casos reals de sicopatología religiosa.
  • Anàlisi de l’evangeli de Sant Joan.